Wij gebruiken tools zoals cookies om essentiële diensten en functionaliteit op onze site aan te bieden, en om gegevens te verzamelen over hoe onze bezoekers met onze site, producten en diensten omgaan. Door op Accepteren (Akkoord) te klikken, ga je akkoord met ons gebruik van die tools voor adverteren, analyse en support.
Privacy- en Cookiebeleid - Opt In / Out
Rental Center Crete Large Hero
Je Cookie-Instellingen
Functioneel Cookie
Functioneel Cookie

Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website en zijn daarom permanent ingeschakeld. Tot functionele cookies behoren cookies die ervoor zorgen dat je herkend wordt tijdens het verkennen van de website binnen een en dezelfde sessie of, als je dat aanvraagt, van sessie tot sessie. Ze maken de winkelwagen en afrekenen mogelijk, en helpen bij beveiligingskwesties en de naleving van regelgeving. Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit van de website verbeteren door het gebruik ervan te volgen. In sommige gevallen zorgen deze cookies ervoor dat het verwerken van je verzoek sneller gaat. Ook zorgen ze ervoor dat we de door jou geselecteerde websitevoorkeuren kunnen onthouden. Als je deze cookies uitschakelt, kan dat leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een trager reagerende website.


GDPR-gegevensbescherming

Welke gegevens hebben wij nodig?

Voor ons contactformulier:

Terwijl u contact met ons opneemt via ons contactformulier of via het formulier op onze reserveringsadministratie paneel "Mijn boeking", verzamelen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, uw IP-adres op het moment van het indienen van het formulier, uw webbrowserinformatie en alle huurinformatie ingevoerd, terwijl geprobeerd werd om een prijsopgave te krijgen via het online reservatiesysteem (indien aanwezig).

Voor het gebruik van onze functies "Email mij de offerte" of "controle beschikbaarheid" in onze reservatiesystemen:

Wij verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, geboortedatum en alle ingevoerde huurinformatie terwijl u probeerde een prijsopgave te krijgen via het online reservatiesysteem.

Voor het gebruik van ons "BEOORDELING" -formulier:

Wij verzamelen uw volledige naam, adres, uw beoordelingstekst en 0-5 beoordeling op verschillende categorieën (zoals evaluatie van werknemers en auto's), datums en locaties waarop uw huur plaatsvond. We behouden ons het recht voor om de beoordeling op onze website te publiceren.

Voor het gebruik van ons formulier "BENT U EEN TERUGKERENDE KLANT?" :

Wij verzamelen uw e-mail en de data van uw vorige huur bij ons bedrijf.

Voor het plaatsen van een boeking via onze website:

Wij verzamelen uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonadres, stad, land, geboortedatum, aantal personen van uw partij, aankomstgegevens (zoals vluchtnummer, naam van de aankomende boot of de naam van het hotel dat u de auto wilt laten afleveren), aankomsttijd van aankomst en aankomst uit de stad, IP-adres op het moment van indienen van het formulier, browserinformatie van uw webbrowser en alle ingevoerde huurgegevens, terwijl geprobeerd werd om een prijsopgave te krijgen via het online reservatiesysteem.

Voor ons online check-in formulier "LEVERING PER EXPRESS":

We verzamelen de volgende informatie van de primaire bestuurder: volledige naam, e-mailadres, naam van de vader, naam van de moeder, geboorteplaats, geboortedatum, huistelefoon, mobiele telefoon, primaire accommodatieplaats op Kreta, woonadres, stad, IP-adres op het moment van de formulierinzending, de browserinformatie van uw webbrowser.
Voor alle geregistreerde bestuurders verzamelen wij ook de volgende gegevens: rijbewijsnummer, door het rijbewijs uitgegeven land, afgegeven rijbewijs en vervaldatum, identiteitskaart of paspoortnummer, ID-kaart of paspoort uitgegeven datum en land.

Waar gebruiken wij het voor

Alle persoonlijke gegevens die wij verwerken, worden verwerkt door onze medewerkers. Voor IT-hosting en -onderhoud is deze informatie echter te vinden op servers binnen de Europese Unie. Geen derde partijen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, tenzij de wet hen toestaat dit te doen.

Uw toegang tot deze gegevens

Als u op enig moment denkt dat de informatie die wij over u hebben onjuist is, kunt u vragen om deze informatie te bekijken en deze zelfs te laten corrigeren of verwijderen.

Deze informatie wordt niet gedeeld met derde doeleinden en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden via telefoon, e-mail of onze website. Je kunt hier op elk moment hier uit afmelden – Afmelden

Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met ons bedrijf (info@rental-center-crete.com) en we zullen de zaak onderzoeken.


Privacybeleid van www.auto-huren-kreta.nl

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

K. Anapliotis & Co
Nidas 1, Heraklion, Kreta, Griekenland, 71307

Eigenaar contact-e-mailadres: info@rental-center-crete.com

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, adres, provincie, e-mailadres, Postcode, stad, geslacht, land, verschillende Gegevenstypes, geografische locatie en Over mij.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses, Contact met de Gebruiker, Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Spambescherming, Weergave van content van externe platforms, Hosting- en back-endinfrastructuur, Interacties op basis van locatie, Contacten beheren en berichten verzenden, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Ondersteunings- en contactverzoeken beheren, Interactie met platforms voor ondersteuning en feedback en Interactie met live chatplatforms.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Yandex Metrica (YANDEX, LLC)

Yandex Metrica is een analyse- en heatmapservice die wordt aangeboden door YANDEX, LLC. Yandex Metrica wordt gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Rusland – Privacybeleid.

Google Tag Manager (Google Inc.)

Google Tag Manager is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)

De conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Contact met de Gebruiker

Contactformulier (deze Website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, land, Postcode, provincie, stad, telefoonnummer, verschillende Gegevenstypes en voornaam.

Telefonisch contact (deze Website)

Als u uw telefoonnummer verstrekt, wordt mogelijk contact met u opgenomen voor commerciële of promotionele doeleinden in verband met deze Website, of voor het voldoen aan ondersteuningsverzoeken.

Verzamelde Persoonsgegevens: telefoonnummer.

Contacten beheren en berichten verzenden

Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

Nexmo (Nexmo Inc.)

Nexmo is een dienst voor het beheren van telefoonnummers en een communicatieservice die wordt aangeboden door Nexmo Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: telefoonnummer.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Postmark (Postmark)

Postmark is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door Wildbit LLC.

Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Hosting- en back-endinfrastructuur

Deze soort diensten hebben als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze Website kan werken en wordt gedistribueerd, evenals het aanbieden van een gebruiksklare infrastructuur voor het functioneren van bepaalde functies of onderdelen van deze Website.
Bepaalde van deze diensten werken via servers die geografisch verspreid liggen, waardoor het moeilijk kan zijn om te bepalen waar de Persoonsgegevens feitelijk zijn opgeslagen.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon)

Amazon Web Services is een hosting- en back-endservice service die wordt aangeboden door Amazon.com Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van Amazon – Privacybeleid.

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Website.
De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google+ +1-knop en sociale widgets (Google Inc.)

De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk Google+, die worden aangeboden door Google Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Vind ik leuk-knop van VK en sociale widgets (VKontakte Ltd)

De vind ik leuk-knop van VK en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door VKontakte Ltd waarmee interactie met het sociale netwerk van VK mogelijk is.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Rusland – Privacybeleid.

Interactie met live chatplatforms

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van deze Website, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van deze Website.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)

De Facebook Messenger Customer Chat is een dienst voor interactie met het Facebook Messenger-live chatplatform die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en Over mij.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Interactie met platforms voor ondersteuning en feedback

Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor ondersteuning en feedback vanaf de pagina's van deze Website.
Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Zendesk Widget (Zendesk)

De Zendesk Widget is een dienst voor interactie met het Zendesk-platform voor ondersteuning en feedback, die wordt aangeboden door Zendesk Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Interacties op basis van locatie

Geolocatie (deze Website)

Deze Website kan locatiegegevens van de Gebruiker verzamelen, gebruiken en delen om diensten te verlenen op basis van locatie.
De meeste browsers en apparaten hebben hulpmiddelen waarmee u standaard deze functie kunt uitschakelen. Als uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kunnen de locatiegegevens van de Gebruiker door deze Website worden gevolgd.

Verzamelde Persoonsgegevens: geografische locatie.

Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

Met dit soort diensten kan deze Website ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of op andere wijze worden ontvangen, zoals het contactformulier.
De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door de Gebruiker in de berichten verschafte informatie en het gebruikte communicatiemiddel (b.v. een e-mailadres).

Zendesk (Zendesk)

Zendesk is een dienst voor het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door Zendesk Inc.

Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Remarketing en gedragsgerichte reclame

Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Remarketing door Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)

Google Analytics for Display Advertising is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Adwords en het Doubleclick Cookie.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

Spambescherming

Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google inc.
Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

YouTube video widget zonder cookies (Google Inc.)

YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.
Deze widget is op zo'n manier ingesteld dat YouTube geen informatie en cookies over gebruikers opslaat op deze Website, tenzij ze de video afspelen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Instagram, Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Cookiebeleid

Deze Website gebruikt Cookies.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon waarop/op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Over mij

Provides access to the 'About Me' section of the profile.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.

Meest recente update: 10 mei 2018


Cookiebeleid van www.auto-huren-kreta.nl

Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de Dienst volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

Indien de installatie van Cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Technische Cookies en Cookies voor geaggregeerde statistieken

 • Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de service

  Deze Website gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Website, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

 • Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

  Deze Website gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de Gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies vallen bijvoorbeeld Cookies voor de taalinstelling en de valutavoorkeuren, of Cookies voor het beheer van interne statistieken door een partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

Overige soorten Cookies of externe partijen die Cookies installeren

Bepaalde van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistische gegevens in een geanonimiseerde geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd - afhankelijk van hoe deze worden beschreven - zonder hulp van externe partijen.

Als door externe partijen uitgevoerde diensten in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen - naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. U kunt het privacybeleid van de genoemde diensten raadplegen voor nadere informatie.

 • Analyses

  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

  Yandex Metrica (YANDEX, LLC)

  Yandex Metrica is een analyse- en heatmapservice die wordt aangeboden door YANDEX, LLC. Yandex Metrica wordt gebruikt om de delen van een pagina aan te geven waar Gebruikers hun muis het meest naartoe bewegen of waarop ze klikken. Dit geeft aan waar de belangstelling ligt.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Rusland – Privacybeleid.

  Google Tag Manager (Google Inc.)

  Google Tag Manager is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
  Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

  Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)

  De conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Website.
  De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
  Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Google+ +1-knop en sociale widgets (Google Inc.)

  De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met sociale netwerk Google+, die worden aangeboden door Google Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)

  De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.)

  De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Vind ik leuk-knop van VK en sociale widgets (VKontakte Ltd)

  De vind ik leuk-knop van VK en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door VKontakte Ltd waarmee interactie met het sociale netwerk van VK mogelijk is.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: Rusland – Privacybeleid.

 • Interactie met live chatplatforms

  Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van deze Website, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van deze Website.
  Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

  Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)

  De Facebook Messenger Customer Chat is een dienst voor interactie met het Facebook Messenger-live chatplatform die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en Over mij.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Interactie met platforms voor ondersteuning en feedback

  Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor ondersteuning en feedback vanaf de pagina's van deze Website.
  Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

  Zendesk Widget (Zendesk)

  De Zendesk Widget is een dienst voor interactie met het Zendesk-platform voor ondersteuning en feedback, die wordt aangeboden door Zendesk Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

  Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
  Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
  In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

  AdWords Remarketing (Google Inc.)

  AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

  Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

  Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

  Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

  Remarketing door Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)

  Google Analytics for Display Advertising is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Adwords en het Doubleclick Cookie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

 • Spambescherming

  Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

  Google reCAPTCHA (Google Inc.)

  Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google inc.
  Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Weergave van content van externe platforms

  Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Google Maps widget (Google Inc.)

  Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Vimeo video (Vimeo, LLC)

  Vimeo is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Vimeo, LLC waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  YouTube video widget (Google Inc.)

  YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Instagram widget (Instagram, Inc.)

  Instagram is een dienst voor de visualisering van afbeeldingen, die wordt aangeboden door Instagram, Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

Hoe kan ik toestemming geven of intrekken voor de installatie van Cookies?

Naast de informatie in dit document, kunt u ook uw voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en - bijvoorbeeld - voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunt u ook in het verleden geïnstalleerde Cookies verwijderen, waaronder Cookies die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na uw eerste toestemming hiertoe. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot Cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-out-koppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangeboden, of door contact op te nemen met de externe partij.

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van de hier gelinkte initiatieven van de EDAA EDAA (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

K. Anapliotis & Co
Nidas 1, Heraklion, Kreta, Griekenland, 71307

Eigenaar contact-e-mailadres: info@rental-center-crete.com

Aangezien de installatie van Cookies door externe partijen en andere traceersystemen door de diensten die binnen deze Website worden gebruikt, technisch niet kunnen worden gecontroleerd door de Eigenaar, zijn de verwijzingen naar Cookies en traceersystemen die door derden worden geïnstalleerd slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruiker het privacybeleid te raadplegen voor de betreffende externe dienst die in dit document staan genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van Cookies, raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van Cookies door deze Website.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein onderdeel met gegevens dat op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.

Over mij

Provides access to the 'About Me' section of the profile.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese Gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de verplichtingen in art. 10 van de Europese richtlijn 95/46/EG en de bepalingen van Europese richtlijn 2002/58/EG, evenals de herziening in richtlijn 2009/136/EG ten aanzien van cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website.

Meest recente update: 10 mei 2018

Rental Center Crete - Car Hire
Hoofdkantoor: Nidas 1, Heraklion, Kreta, Griekenland 71307
+30 2810 240120
+30 2810 240120
betalingsmogelijkheden Protected by Sectigo SSL eurobank
EOT sign
Privacy / Gebruik van cookies - Sitemap - Bedrijfsgegevens
Rental Center Crete © Alle rechten voorbehouden. Gemaakt door Harry Anapliotis